Chwilowo brak informacji...
Regulamin strony internetowej

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ
Technikum Leśnego w Warcinie

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z informacji  oferowanych na stronie internetowej Technikum Leśnego w Warcinie, zwanej dalej w skrócie Stroną.
 2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa obowiązującego w Technikum Leśnym w Warcinie oraz zasad współżycia społecznego.
 4. Podmiotem oferującym treści na Stronie jest:

  Technikum Leśne w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
  Warcino 1; 77-230 Kępice
  woj. pomorskie

  zwane dalej Szkołą.

 5. Obsługę techniczną serwera Strony zapewnia administrator serwera, na którym umieszczona jest Strona.
 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów publikowanych na Stronie, szkoła powołała Administratora strony internetowej Technikum Leśnego w Warcinie zwanego dalej Administratorem.
 7. Dla celów obsługi Strony, Administrator posiada konto poczty elektronicznej oznaczone adresem admin@tlwarcino.pl.
 8. Administrator dokonuje weryfikacji merytorycznej materiałów udostępnianych na Stronie.
 9. Do publikacji na Stronie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, a także godzące w dobre imię szkoły.
 10. W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomić Administratora o tym fakcie, przesyłając właściwą informację na adres Administratora.

 

§ 2 KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY

 

 1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.
 2. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.
 3. Każdy użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu.

 

§ 3 KOMENTARZE

 

 1. Użytkownicy zamieszczają komentarze na Stronie na zasadach określonych przez niniejszy regulamin.
 2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści propagujących przemoc oraz nienawiść rasową, religijną oraz etniczną.
 3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających słowa i wyrażenia uznane powszechnie za obraźliwe lub wulgarne.
 4. Niedopuszczalne jest zamieszczania treści godzących w dobre imię Szkoły, innych użytkowników Strony oraz osób trzecich.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe.
 6. W przypadkach naruszenia regulaminu Administrator ma prawo do natychmiastowego usunięcia opublikowanego komentarza.

 

§ 4 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 1. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte na Stronie.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej użytkowników.
 3. Szkoła dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.
 4. Szkoła informuje, że niektóre usługi dostępne na Stronie, pozwalające w szczególności na prezentowanie opinii, umożliwiają użytkownikom samodzielnie i dobrowolnie udostępnić swoje dane osobowe innym użytkownikom. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki takiego działania.

 

§ 5. ZASADY ZGŁASZANIA I DOSTARCZANIA INFORMACJI
PRZEZNACZONYCH DO OPUBLIKOWANIA NA STRONIE.

 

 1. Informacje publikowane na Stronie muszą dotyczyć wydarzeń z życia szkoły, organizowanych lub współorganizowanych przez szkołę, a także istotnych dla społeczności szkolnej.
 2. Prawo zgłaszania informacji do opublikowania przysługuje pracownikom szkoły, rodzicom, uczniom oraz podmiotom zewnętrznym współpracującym ze szkołą.
 3. Treść i forma informacji nie może naruszać przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 4. Dopuszcza się umieszczanie informacji o partnerach lub sponsorach poszczególnych przedsięwzięć wraz z odnośnikami do ich serwisów internetowych.
 5. Zgłoszenia informacji do publikacji należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres Administratora.
 6. Zgłoszona informacja powinna zawierać:
  • imię i nazwisko autora,
  • krótki tytuł,
  • datę wydarzenia,
  • miejsce wydarzenia,
  • treść informacji, która będzie napisana przy pomocy dowolnego edytora tekstu zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami tworzenia tekstu,
  • ewentualny materiał graficzny w postaci zdjęć dotyczących opisywanego wydarzenia o wielkości 800x600 pikseli, odpowiednio obróconych tak, jak mają pojawić się w publikowanej informacji,
  • ewentualne pliki do pobrania.
 7. Zgłoszona informacja musi być przysłana do Administratora nie później niż 3 dni od daty wydarzenia, którego dotyczy.
 8. O umieszczeniu na Stronie elementów nietypowych decyduje Administrator, a wykonanie danego elementu nie wchodzi w zakres jego obowiązków.

 

 

 § 6 ZASADY PRZESYŁANIA ZDJĘĆ PRZEZNACZONYCH DO OPUBLIKOWANIA NA STRONIE
W ŚWIETLE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym również zdjęć, zostały uregulowane w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. UE L 95.281.31 z 23.11.1995 r. ze zm.).
 2. Zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami zdjęcia przeznaczone do umieszczenia na Stronie mogą dotyczyć jedynie szkolnych uroczystości, szkolnych imprez oraz ważnych wydarzeń z życia szkoły.
 3. Dopuszcza się umieszczanie na Stronie zdjęć zbiorowych oraz zdjęć, które nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację ucznia.
 4. Po zamieszczeniu zdjęć na Stronie uczniowie, ich rodzice lub prawni opiekunowie, mają prawo do wyrażenia sprzeciwu oraz poprawienia lub usunięcia zdjęć.
 5. Informację taką należy zgłosić na adres poczty elektronicznej Administratora, który dokona poprawienia lub usunięcia zdjęć w przeciągu 7 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.

 

§ 7. ZASADY ZATWIERDZANIA INFORMACJI
PRZEZNACZONYCH DO OPUBLIKOWANIA NA STRONIE

 

 1. Administrator może odmówić opublikowania na Stronie materiału informacyjnego ze względu na: jego wady merytoryczne lub redakcyjne, nie sporządzenie zgodnie z przyjętymi zasadami redagowania tekstu, a materiału graficznego, ze względu na jego parametry techniczne, a także w przypadku braku elementów wymienionych w § 5 pkt 6.
 2. Stosowna informacja o odmowie umieszczenia publikacji na Stronie będzie przekazana autorowi tekstu.
 3. Administrator może dokonywać zmian w treści nadesłanego artykułu zgodnie z przyjętymi zasadami redagowania Strony.
 4. Zgłoszona informacja może być dzielona na część wyświetlaną na stronie głównej oraz część dostępną po wybraniu opcji „Więcej”.
 5. Informacje nadesłane winny być umieszczone na Stronie w ciągu 24 godzin od ich poprawnego zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach Administrator umieści nadesłane treści bezzwłocznie po ustąpieniu przeszkody.
 6. Informacje zostaną umieszczone w serwisie opatrzone imieniem i nazwiskiem autora.
 7. Wraz z wysłaniem zgłoszenia, jego autor wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych: imienia i nazwiska.
 8. O długości okresu publikacji artykułu decyduje Administrator, jednak nie powinien być on krótszy niż 14 dni.
 9. Informacje na Stronie publikuje się z zachowaniem chronologii wydarzeń, jednak w przypadku informacji o szczególnym znaczeniu, Administrator może podjąć decyzję o nadaniu jej wyższej rangi. Informacja taka może być publikowana dłużej na Stronie głównej serwisu.
 10. Za treść nadesłanych informacji odpowiada ich autor.
 11. W przypadku stwierdzenia, że artykuł zawiera treści nieprawdziwe, naruszające czyjeś dobra osobiste, należy poinformować Administratora, który wprowadzi odpowiednie korekty lub całkowicie wycofa artykuł ze Strony.
 12. Wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej Administratora jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres Administratora udostępniony na Stronie.
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.